Prawo gospodarcze, prawo spółek

  • bieżąca obsługa przedsiębiorców i przedsiębiorstw (Walne Zgromadzenia Wspólników)
  • tworzenie i opiniowanie umów, (umowy o roboty budowlane, podwykonawcze, o świadczenie usług budowlanych, agencyjne, etc)
  • akty założycielskie spółek i innych osób prawnych oraz akty wewnętrznych podmiotów gospodarczych – umowy, statuty, regulaminy (prawo spółek),
  • sprawy rejestracyjne
  • przekształcenie spółek
  • umowy zakupu udziałów i akcji spółek oraz umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
  • postępowania naprawcze, upadłościowe, likwidacyjne także w ramach układu z wierzycielami, zarówno po stronie upadłego, jak i po stronie wierzycieli, zgłoszenia wierzytelności, monitoring