Nowości w zakresie delegowania pracowników – Ustawa MACRON

W dniu 8 sierpnia 2015, weszła w życie kolejna ustawa która zaostrza warunki delegowania pracowników do Francji. Stosowanie niektórych przepisów będzie zawieszone do czasu wydania aktów wykonawczych.
Przepisy ustawy MACRON nakładają na polskie firmy delegujące pracowników do Francji i na ich francuskich kontrahentów dodatkowe obowiązki i zaostrzają stosowane kary.
Na ich mocy wprowadzona została definicja pojęcia delegowania pracowników do Francji, która warunkuje stosowanie przepisów artykułu L 1262-3 Kodeksu pracy o delegowaniu pracowników. Wykluczone zostały firmy zagraniczne których działalność w kraju pochodzenia ogranicza się do zarządzania i do spraw administracyjnych i te, których działalność na terenie Francji jest stała i permanentna (ale to nie jest nowość). Ponadto, celem ustawy jest rozpowszechnienie elektronicznego zgłaszania pracowników. Odpowiedni dekret określi jej szczegółowe warunki. Do nowości należy sprecyzowanie pojęcia wynagrodzenia minimalnego do którego zalicza się dodatki ustawowe i umowne na mocy układów zbiorowych do których wypłacania zagraniczny pracodawca jest obecnie zobowiązany.
Pominę przepisy dotyczące powołania przedstawiciela do spraw kontaktów z administracją państwową (poprzedni artykuł), uprawnienia Inspekcji pracy do zawieszania umowy na okres jednego miesiąca i listę zaostrzonych przepisów stosowanych do francuskich kontrahentów w tym obowiązek zakończenia umowy z zagranicznym kontrahentem w przypadku braku zapłaty minimalnego wynagrodzenia.
Ustawa Macron wprowadziła dodatkowo obowiązek posiadania przez pracowników dowodu tożsamości zawodowej. Dekret określi szczegółowe warunki jej wydawania: Brak dowodu tożsamości podlega administracyjnym karom pieniężnym w wysokości 2 000 euro za pracownika, 4 000 euro w przypadku recydywy, aż do maksymalnej kwoty 500 000 euro (wcześniej górna granica wynosiła 10 000 euro). Decyzję w sprawie nałożenia kar administracyjnych wydaje odpowiedni organ administracji państwowej (DIRECCTE, prefekt…). Przedawnienie wynosi pełne 2 lata od momentu popełnienia wykroczenia.