Najnowsze zagadnienia dot. delegowania pracowników do Francji

  • Opłata 40 EUR od rejestracji pracowników w systemie SIPSI

11 lutego został opublikowany francuski dekret nr 2018-82 z 09 lutego 2018 r.  Uchylił on przepisy II części francuskiego Kodeksu pracy (w tym art. R1263-20 KP), które przewidywały szczegóły pobierania tej opłaty. Natomiast artykuł L1262-4-6 KP, który statuuje tę opłatę, nie został uchylony.

Dekret uniemożliwia więc stosowanie artykułu L1262-4-6 KP w praktyce, a tym samym pobieranie tych opłat.

W dekrecie jest ponadto informacja o tym, że w ramach rozporządzenia (ordonnance), które ma być uchwalona w terminie do 16 marca br., rząd francuski zdecyduje, czy zmienić ten przepis czy go uchylić.

Dekret mogą Państwo znaleźć pod następującym adresem: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/9/MTRT1735573D/jo/texte

  • Plan francuskiej Minister Pracy M. Penicaud dotyczący zaostrzenia walki z naruszeniami przepisów o delegowaniu pracowników

W dniu 12 lutego M. Penicaud ogłosiła plan obejmujący 16 rozwiązań, mający przyczynić się do zwalczania naruszeń w delegowaniu. Obejmować mają one m.in.:

– podwyższenie kar dla przedsiębiorców delegujących pracowników (z 2000 na 3000 EUR za jedno naruszenie),

– zwiększenie liczby kontroli (do 1500 miesięcznie, wg władz w zeszłym roku nałożono ponad 1030 takich kar na łączną sumę prawie 6 mln EUR) ,

– wzmocnienie współpracy między różnymi instytucjami (w tym poprzez kontrole mieszane – prowadzone przez instytucje zabezpieczenia społecznego, organy skarbowe, policję i żandarmerię),

– rozszerzenie uprawnień organów kontroli (przede wszystkim inspekcji pracy), czy – zwiększenie prerogatyw prefektów do wstrzymania działalności danego podmiotu, z nakazaniem jego zamknięcia włącznie.

Rozszerzeniu ma też ulec wymiana danych z zakresu ubezpieczeń społecznych między instytucjami.

Wreszcie, przewiduje się środek nazwany „name and shame” (luźno przetłumaczyć go można jako „nazwij i zawstydź”), polegający na umieszczeniu przedsiębiorców uznanych za winnych nielegalnego zatrudniania na „czarnej liście”. Możliwość taka istnieje już w prawie obecnie, przy czym nowością ma być „systematyczność” uzupełniania takiej listy.

Powyższe zapowiedzi martwią, szczególnie w kontekście tego, że „rykoszetem” mogą odbić się na legalnie działających przedsiębiorstwach.

7 marca francuskiej Radzie Ministrów ma być zaprezentowane siódme rozporządzenie, przewidujące m.in. w/w kary finansowe.

  • Zwiększenie liczby pracowników delegowanych we Francji w 2017 r.

Jak ujawnił dziennik Le Monde (powołując się na informacje z nieopublikowanego jeszcze raportu podsumowującego realizację krajowego programu zwalczania pracy nielegalnej), w 2017 we Francji pracowało ponad pół miliona pracowników delegowanych (516 000), co stanowi wzrost o 46% w porównaniu do 2016 r.

Do tych wyników należy podejść ostrożnie, gdyż wiążą się z powstaniem nowej bazy danych dot. pracowników delegowanych. Wcześniej to regionalne oddziały Ministerstwa Pracy podawały informacje na ten temat, które były często niepełne.

W 2017 r. pracownicy tymczasowi stanowili 24% pracowników delegowanych ogółem, pracownicy budowlani – 20%, a pracownicy w przemyśle – 18%. Najliczniejszą grupę pracowników delegowanych stanowili Portugalczycy (74 000). Pracowników delegowanych z Polski było 61 000, z Niemiec – 45 000, a z Rumunii – 44 000. Aż 37 000 samych Francuzów w 2017r. oddelegowano do Francji z krajów sąsiadujących z Francją (przede wszystkim – z Luksemburga).

Ponadto, w 2017 r. spadła liczba kontroli, od 1 330 miesięcznych interwencji w 2016r do 965 w 2017r. W ramach tych kontroli zamknięto 3 przedsiębiorstwa oraz w 11 przypadkach zawieszono możliwość świadczenia usług.

Źródło: Inicjatywa Mobilnosci Pracy