Windykacja drobnych roszczeń

Na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1259 z dnia 19 czerwca 2017 r., zmieniono rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. 

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma ograniczony zakres zastosowania. Zgodnie z tą procedurą nie można rozpatrywać roszczeń, których wartość przekracza 5 000 EUR (do tej pory 2 000 euro), ani roszczeń wymienionych w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Jeżeli roszczenie nie odnosi się do spraw objętych zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 2 postępowanie będzie kontynuowane przed właściwymi sądami lub trybunałami zgodnie z zasadami zwykłego postępowania cywilnego. Jeżeli w takiej sytuacji powód chce zakończyć postępowanie, powinien cofnąć pozew.

Aby skorzystać z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, sprawa musi mieć charakter transgraniczny. Sprawa ma charakter transgraniczny, jeżeli przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu lub trybunału rozpatrującego sprawę.

Orzeczenie wydane w państwie członkowskim w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń może być uznane i wykonane w innym państwie członkowskim. Jeżeli powód wnosi o uznanie i wykonanie w państwie członkowskim innym niż państwo sądu lub trybunału, może w formularzu wnieść o to, aby sąd lub trybunał po wydaniu korzystnego orzeczenia wydał zaświadczenie dotyczące tego orzeczenia. Na wniosek powoda sąd może wydać zaświadczenie w innym języku, wykorzystując w tym celu interaktywne formularze dostępne na europejskim portalu »e-Sprawiedliwość«. Może ono być pomocne do celów wykonania orzeczenia w innym państwie członkowskim. Proszę zwrócić uwagę, że sąd nie ma obowiązku zapewnić tłumaczenia lub transliteracji tekstu wpisanego w polach tekstu dowolnego w tym zaświadczeniu.

Zaletą postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest jego uznawalność w Unii Europejskiej bez konieczności uzyskania ” exequature”, uproszczony pozew w postaci formularza, i mniejsze koszty sądowe .

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest uregulowane w prawie francuskim przepisami artykułów 1382 à 1391 kodeksu postępowania cywilnego.