Doradztwo gospodarcze

  • Rekomendacje mające na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorców z francuskimi przepisami prawa.
  • Audyty istniejących regulacji i dostosowanie ich do struktur organizacyjnych oraz charakterystyki prowadzonej działalności.
  • Bieżąca obsługa przedsiębiorców i przedsiębiorstw (Walne Zgromadzenia Wspólników) we Francji;
  • Tworzenie i opiniowanie umów, (umowy o roboty budowlane, podwykonawcze, o świadczenie usług budowlanych, agencyjne, etc);
  • Akty założycielskie spółek i innych osób prawnych oraz akty wewnętrznych podmiotów gospodarczych – umowy, statuty, regulaminy (prawo spółek);
  • Sprawy rejestracyjne;
  • Przekształcenie spółek;
  • Umowy zakupu udziałów i akcji spółek oraz umowy sprzedaży przedsiębiorstwa;
  • Postępowania naprawcze, upadłościowe, likwidacyjne także w ramach układu z wierzycielami, zarówno po stronie upadłego, jak i po stronie wierzycieli, zgłoszenia wierzytelności, monitoring.